Základní pojmy projektu Jedna příroda

V projektu Jedna příroda pracujeme s různými pojmy z různých oborů. Představujeme ty nejzákladnější a nejčastěji používané, se kterými se můžete setkat na našich stránkách a v projektových výstupech.

 

Biodiverzita, biologická rozmanitost

představuje bohatství živé přírody, tedy všeobecnou rozmanitost života ve všech jeho formách. Má čtyři úrovně: genetickou (týká se bohatství genů v populaci daného druhu), druhovou (dána počtem druhů živočichů, rostlin a mikroorganismů), ekosystémovou (definuje rozdílnost jednotlivých ekosystémů) a funkční (funkční rozrůzněnost druhů – různé druhy zastávají různou funkci v ekosystému).

 

Biotop vs. přírodní stanoviště vs. ekosystém

Biotop je soubor veškerých živých i neživých činitelů, které ve vzájemném působení vytváří životní prostředí jedince, druhu, populace či společenstva a které splňují nároky charakteristické pro druhy rostlin a živočichů; zároveň se jedná o národní jednotku mapování biotopů, která je jemnější než jednotka evropská (přírodní stanoviště).

Přírodní stanoviště (habitat) je definováno jako přírodní nebo polopřírodní suchozemská nebo vodní plocha, která je vymezena na základě geografických charakteristik živé a neživé přírody. Přírodní stanoviště je taxonomickou jednotkou na úrovni EU a zahrnuje v sobě zpravidla více biotopů mapovaných na národní úrovni.

Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a jež se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase.

 

Ekosystémové služby (ES)

jsou přínosy, které příroda a ekosystémy přímo či nepřímo poskytují lidem. Jako synonymum používáme novější pojem Přínosy přírody lidem. Existují různá členění, například na přínosy:

 1. materiální, např. poskytování potravin, surovin, vody,
 2. nemateriální, např. poskytování podmínek pro rekreaci a regeneraci sil, poskytování kulturních, uměleckých a duchovních podnětů,
 3. regulační, např. opylování, regulace klimatu včetně zmírnění dopadů klimatických změn, vytváření a udržování habitatů.

Příklady konkrétních přínosů soustavy Natura 2000 jsou uvedeny na stejnojmenné stránce.

 

Hodnocení ekosystémových služeb

je soubor metod dlouhodobě rozvíjených ve vědecké sféře, jejichž cílem je vyjádřit důležitost přírodních procesů pro člověka. Hodnocení může být provedeno v biofyzikálních jednotkách (například množství ryb v jezeře či množství srážkové vody zadržené v daném ekosystému, které pomůže odvrátit hrozící povodeň). Mnohé ekosystémové služby lze také vyjádřit v penězích na základě přímých i nepřímých vazeb, jakými působí na lidskou společnost a ekonomiku (například šetří náklady, nebo poskytují regeneraci sil).  Vyjádření hodnoty ekosystémových služeb si klade za cíl ovlivnit jejich docenění veřejností i politiky.

 

Chráněná území

je geograficky ohraničená část přírody a krajiny, kde je prostřednictvím opatření ochrany a péče cílem udržet či zlepšit stav tamějšího předmětu ochrany. V České republice rozlišujeme zvláště chráněná území (ZCHÚ) a území evropské soustavy Natura 2000, která se překrývají právě se ZCHÚ. Mnohá chráněná území jsou totiž cenná pro zachování české i evropské přírody.

Území soustavy Natura 2000 jsou

 • Evropsky významná lokalita (EVL) se vyhlašuje k ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin podle přílohy I směrnice o stanovištích; na území ČR je 1 113 evropsky významných lokalit.
 • Ptačí oblast (PO) je vyhlašována za účelem ochrany ptáků na základě směrnice o ptácích, tj. jedná se o nejvhodnější území pro ochranu vybraných druhů ptáků z hlediska jejich výskytu, stavu a početnosti populací a též pravidelně se vyskytujících stěhovavých druhů; v ČR je 41 ptačích oblastí.

Zvláště chráněná území jsou:

 • Národní park (NP) je rozsáhlé území, jedinečné v národním či mezinárodním měřítku, jehož značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam; v ČR jsou čtyři národní parky.
 • Chráněná krajinná oblast (CHKO) je rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami historického osídlení; v ČR je 26 chráněných krajinných oblastí.
 • Národní přírodní památka (NPP) je přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště nerostů nebo vzácných či ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk; v ČR je 125 národních přírodních památek (k 13. 7. 2021).
 • Národní přírodní rezervace (NPR) je menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku. V ČR se nachází 111 národních přírodních rezervací (k 13. 7. 2021).
 • Přírodní památka (PP) je přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický útvar, naleziště vzácných nerostů nebo ohrožených druhů ve fragmentech ekosystémů, s regionálním ekologickým, vědeckým či estetickým významem, a to i takový, který vedle přírody formoval svou činností člověk; v ČR je nachází 1 591 přírodních památek (k 13. 7. 2021).
 • Přírodní rezervace (PR) je menší území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro příslušnou geografickou oblast; v ČR je 815 přírodních rezervací (k 13. 7. 2021).

 

Předmět ochrany

definuje zaměření konkrétního území z pohledu ochrany a péče, zpravidla se jedná o druh, přírodní stanoviště, společenstvo nebo část neživé přírody.

 

Přínosy přírody lidem

viz pojem Ekosystémové služby výše.

 

Management / péče o chráněná území a předmět ochrany

Jedná se o zajišťování praktické péče o přírodu a krajinu, tedy o zajištění zásahů podporujících biodiverzitu biologicky a krajinářsky cenných lokalit (chráněných území) či o konkrétní druhy rostlin, živočichů a přírodních stanovišť. Zahrnuje také opatření zmírňující dopady klimatické změny na vodní, lesní i mimolesní ekosystémy.

Součástí zajištění péče jsou také finanční nástroje / financování projektů ochrany přírody

představující všechny dostupné dotační programy a jiné finanční zdroje, které podporují zajištění péče o přírodu a krajinu v ČR, přehled základních zdrojů viz stránka Péče o chráněná území.

 

Mapování biotopů v ČR

je získávání unikátních dat o stavu přírody, jehož koordinátorem a gestorem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Výsledkem je periodicky aktualizovaná vrstva mapování biotopů (VMB). Zpracovaný plošně jednotný podklad zobrazuje vegetační pokryv na území celého státu umožňující řadu statistických analýz. Jednotkou vrstvy mapování biotopů jsou biotopy definované publikací Katalog biotopů České republiky.

Získané údaje tvoří jeden ze zdrojů Informační systému ochrany přírody, jehož součástí je také Digitální registr Ústředního seznamu ochrany přírody, poskytující informace mj. o zvláště chráněných územích, územích soustavy Natura 2000, památných stromech atd.

 

Print Friendly, PDF & Email
Čeština