O projektu

Péče o chráněná území soustavy Natura 2000 přináší prospěch přírodě i lidem.

Projekt Jedna příroda, Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice, LIFE-IP: N2K Revisited, přispívá k zachování biodiverzity a podpoře ekosystémových služeb v chráněných územích soustavy Natura 2000. Díky efektivnějšímu plánování péče, výzkumům a jejich využití v praxi i díky dobré spolupráci s vlastníky a uživateli pozemků v chráněných územích projekt napomáhá k zajištění dostatečné péče a především zachování těchto cenných lokalit ve prospěch přírody a lidí.

Díky projektu s rozpočtem téměř 500 milionů Kč, hrazeného z 60 % Evropskou unií prostřednictvím finančního nástroje LIFE, bude zaveden efektivnější systém péče o chráněná území soustavy Natura 2000. Vhodná péče závisí na plánování založeném na hodnocení vývoje stavu předmětů ochrany, se opírá o spolupráci s vlastníky a uživateli pozemků v lokalitách a účinně využívá nové znalosti o přínosech, které společnosti poskytuje přírodní kapitál těchto lokalit, i nákladech s péčí o lokality spojených.

Cyklus projektu Jedna příroda

Cyklus projektu Jedna příroda

Hlavní účel projektu bude naplněn dosažením dílčích cílů:

 1. Vyhodnocení stavu chráněných druhů živočichů, rostlin a přírodních stanovišť v jednotlivých územích.
 2. Stanovení priorit péče pro jednotlivé druhy a přírodní stanoviště.
 3. Spolupráce s nejvýznamnějšími vlastníky a uživateli pozemků.
 4. Provádění vhodných opatření vedoucích k zachování nebo zlepšení stavu společenstev a druhů.
 5. Zavedení systému hodnocení dopadů péče na vybraných lokalitách.
 6. Aktualizace plánovací dokumentace péče.
 7. Zhodnocení přínosů poskytovaných chráněnými územími soustavy Natura 2000 i nákladů spojených se zajištěním ochrany těchto území.
 8. Přenos příkladů dobré praxe při péči o chráněná území.
 9. Efektivní využívání finančních prostředků při péči o chráněná území.
 10. Předání výstupů projektu veřejné správě v podobě doporučení pro praxi.
 11. Seznámení veřejnosti s cíli a způsoby ochrany území, s jejími přínosy i náklady.

 

Aktivity projektu Jedna příroda

Projekt Jedna příroda naplňuje celkem 22 aktivit, které spolu úzce souvisí či se vzájemně doplňují. Zahrnují aktivity přípravné, prováděcí, monitorovací, osvětové a řídící.

V prvních třech letech (2019 až 2021) je vytvořena komunikační strategie, připraveno školení pro práci s vlastníky a uživateli pozemků v chráněných územích, vypracována metodická příprava hodnocení dopadů managementu a uskuteční se konzultace s uživateli výstupů hodnocení socio-ekonomických přínosů soustavy Natura 2000.

Od roku 2021 do konce projektu v roce 2025 provede Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) monitoring a hodnocení stavu předmětů ochrany na úrovni lokalit soustavy Natura2000, stanoví prioritizaci aktivní péče, bude aktivně pracovat s vlastníky a uživateli pozemků nacházejících se na územích soustavy Natura 2000 a zajistí management v těchto cenných lokalitách.

Ve stejném období bude CzechGlobe ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí UK a AOPK ČR vyhodnocovat socio-ekonomické přínosy soustavy Natura 2000, což zahrnuje:

 • aktualizaci vědecké báze pro hodnocení socio-ekonomických efektů a ekosystémových služeb plynoucích ze soustavy Natura 2000,
 • mapování ekosystémů v ČR včetně aktualizace Konsolidované vrstvy ekosystémů,
 • ekosystémové a ekonomické vyhodnocení socio-ekonomických přínosů soustavy Natura 2000,
 • ověření hodnocení socio-ekonomických a ekosystémových přínosů na vybraných lokalitách soustavy Natura 2000 – případové studie a
 • vyhodnocení celkových přínosů soustavy Natura 2000.

V průběhu celého projektu se všichni zúčastnění partneři budou podílet na osvětě a zvyšování povědomí o soustavě Natura 2000. AOPK ČR zajistí vzdělávání pracovníků orgánů ochrany přírody, přičemž bude zohledňovat všechny poznatky získané v průběhu projektu. Samozřejmostí je zajištění propagace samotného projektu a tzv. síťování s jinými projekty, tedy výměna zkušeností a vědomostí s různými evropskými organizacemi, které ve svých zemích pracují na vlastních projektech financovaných z programu LIFE.

Podrobnější informace s přehledem cílů a aktivit projektu včetně jejich vzájemného vztahu uvádí stejnojmenný dokument (pdf).

Jak se daří jednotlivé aktivity naplňovat, najdete na stránce Aktivity v čase.

 

Základní informace o projektu

Název: Integrovaný projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice, LIFE-IP: N2K Revisited (LIFE17 IPE/CZ/000005), zvaný Jedna příroda

Období realizace: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2026.

Celkový rozpočet: 20 369 945 €, z toho 60 % hradí EU prostřednictvím svého finančního nástroje LIFE

Partneři projektu: Ministerstvo životního prostředí ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, Ústav výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe), Biologické centrum AV ČR, v. v. i. – Výzkumná infrastruktura SoWa. Bližší informace a kontakty viz stránka Projektový tým.

Print Friendly, PDF & Email
Čeština