Projektový tým

Na projektu Jedna příroda pracuje pět organizací a v nich kolem 70 odborníků na zajištění monitoringu a managementu chráněných území, na vyhodnocení ekosystémových služeb, na vzdělávání či na oblast propagace a řízení projektu.

 

Ministerstvo životního prostředí

je ústředním státním úřadem v ČR pro otázky ochrany životního prostředí, včetně ochrany přírody a krajiny – vymezuje a vyhlašuje lokality soustavy Natura 2000, dohlíží na jejich správu a monitoring druhů a přírodních stanovišť. Metodicky řídí orgány ochrany přírody a podílí se na vytváření a správě finančních systémů na vnitrostátní i evropské úrovni. MŽP je koordinujícím příjemcem projektu Jedna příroda a podílí se zejména na řídících a monitorovacích aktivitách a propojování s jinými projekty financovanými z programu LIFE a jiných dotačních titulů. Provede zejména analýzu finančních zdrojů pro soustavu Natura 2000, zhodnotí pokrytí potřeb identifikovaných v Prioritním akčním rámci a sestaví návrh jejich možného pokrytí. Zajistí propagaci projektu, a to vytvořením a administrací internetových stránek, podporou komunikačních aktivit ostatních partnerů atd.
www.mzp.cz

Pavel Gruntorád, hlavní manažer projektu, 606 608 039, 267 122 315, pavel.gruntorad@mzp.cz

Radka Broumová, koordinátorka aktivit projektu, 725 326 982, 267 122 125, radka.broumova@mzp.cz

Monika Lapáčková, hlavní finanční manažerka, 725 755 715, 267 122 587, monika.lapackova@mzp.cz

Jitka Kozubková, PR manažerka projektu, 730 195 473, 267 122 365, jitka.kozubkova@mzp.cz

 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

je organizační složka státu, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o přírodu a krajinu v České republice. Zajišťuje výkon státní správy v jí svěřených chráněných územích, zpracovává plány péče a zajišťuje péči o tato území, odpovídá za přípravu a vymezení soustavy Natura 2000 v ČR a dokumentuje stav přírody a krajiny. AOPK ČR je přidruženým příjemcem a na projektu má na starosti mj. aktivní přípravu a ověření systému komunikace s vlastníky a uživateli pozemků, monitoring druhů ptáků, ostatních druhů a přírodních stanovišť a vyhodnocení stavu jednotlivých EVL a PO. Dále zajistí péči o lokality soustavy Natura 2000 a na 20 vybraných územích ověří inovativní management. Připraví vzdělávací programy pro pracovníky orgánů ochrany přírody a zajistí prezentaci projektu prostřednictvím vydaných tiskovin a populárně naučných článků.
www.nature.cz

Zdeněk Brož, projektový manažer, 605 348 204, 283 069 268, zdenek.broz@nature.cz

Linda Zachystalová, PR manažerka, 724 155 777, linda.zachystalova@nature.cz

 

Biologické centrum AV ČR, v. v. i. – Výzkumná infrastruktura SoWa

je výzkumná instituce založená v roce 2016. Zaměřuje se na komplexní monitorování půdních a vodních ekosystémů v kontextu trvale udržitelného využívání krajiny a podrobné zkoumání biotických a abiotických procesů a komplexních interakcí mezi půdními a vodními ekosystémy od mikroskopických po úroveň krajiny se zvláštním důrazem na systémy pod antropogenním tlakem. SoWa je přidruženým příjemcem a na projektu pracuje na vytvoření a aktualizaci znalostní báze pro hodnocení socioekonomických přínosů (zejména ekosystémových služeb), spolupracuje na biofyzikálním vyhodnocení socio-ekonomických přínosů a nákladů soustavy Natura 2000 a připravuje podklady pro případové studie a pro plánovaná školení.
soilwater.eu

Jan Frouz, odborník na ekologii a ekosystémové služby, 725 653 058, jan.frouz@czp.cuni.cz

Věra Ježková, PR manažerka, 387 775 853, vera.jezkova@bc.cas.cz

 

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

je výzkumným ústavem Univerzity Karlovy, který s podporou grantů z mezinárodních i národních zdrojů rozvíjí vědecké poznání v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Nedílnou součástí aktivit COŽP UK je také univerzitní výuka, vedení diplomových a doktorských prací, vytváření mezinárodních sítí spolupráce ve výuce a výzkumu a vydávání vlastních publikací a periodik. COŽP UK je přidruženým příjemcem a v projektu přispívá k hodnocení společenských přínosů poskytovaných soustavou Natura 2000 zejména v kontextu ekosystémových služeb a vyhodnocuje dopady projektu. Spolupracuje na několika případových studiích prováděných v rámci projektu a dále na přípravě a organizaci výukových kurzů pro orgány ochrany přírody. Podílí se rovněž na přípravě informačních materiálů o přínosech soustavy Natura 2000 pro společnost a formulaci vědeckých poznatků veřejnosti. Hlavní výsledky představí také v odborných článcích.

www.czp.cuni.cz

Jan Weinzettel, projektový manažer, 732 356 531, 220 199 476, jan.weinzettel@czp.cuni.cz

Kateřina Kaprová, expertka na hodnocení ekosystémových služeb, 723 506 731, 220 199 466, katerina.kaprova@czp.cuni.cz

 

Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR (CzechGlobe)

je veřejná výzkumná instituce. Zaměřuje se na problematiku globálních změn, konkrétně na změnu klimatu z hlediska vývoje klimatu a jeho scénářů, dopadů na ekosystémy a roli lidské společnosti, zahrnující mj. zjišťování dopadů změn životního prostředí na kvalitu života a chování společnosti. CzechGlobe je přidruženým příjemcem a podílí se zejména na celkovém vyhodnocení přínosů soustavy Natura 2000 včetně koordinace a provedení případových studií testujících využitelnost ekosystémových služeb. Spolupracuje na tvorbě databáze biofyzikálního a ekonomického vyhodnocení socio-ekonomických přínosů a nákladů soustavy Natura 2000. Rovněž připraví krátký filmový dokument o ekosystémových službách a podklady pro plánovaná školení.

www.czechglobe.cz

Davina Vačkářová, projektová a PR manažerka, 601 383 185, vackarova.d@czechglobe.cz

Simona Zvěřinová, asistentka projektu, 703 828 756, zverinova.s@czechglobe.cz

Print Friendly, PDF & Email
Čeština