Péče o chráněná území

Jedním z hlavních témat projektu Jedna příroda je zajištění podmínek pro dostatečnou a potřebnou péči o chráněná území tak, aby docházelo k zachování či zlepšení jejich biodiverzity a ekosystémových služeb, a obecně k efektivní ochraně ohrožených druhů a přírodních stanovišť.

Díky dobře nastavené spolupráci s vlastníky a uživateli pozemků v chráněných území bude docházet k dodržování základních principů tzv. managementového cyklu včetně provádění vhodných a potřebných opatření, jakými mohou být například výsadba či výřez stromů a křovin, vytváření a obnova tůní a litorálních porostů, výstavba či renovace rybích přechodů, revitalizace drobných vodních toků a niv, obnova vodního režimu rašelinišť a pramenišť, obnova bezlesí pastvou či sečí, disturbanční management na nelesních plochách či likvidace invazních druhů rostlin a živočichů.

Díky projektu Jedna příroda budou na vybraných lokalitách prakticky vyzkoušeny dva inovativní a v ČR stále neobvyklé postupy péče, a to management dubohabřin pařezením a dalšími způsoby a pastva hospodářských zvířat lese.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vydala a průběžně aktualizuje tzv. standardy péče o přírodu a krajinu. Jedná se o doporučení a technický popis postupů jednotlivých opatření prováděných při péči o přírodu a krajinu.

Plán péče je odborný a koncepční dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu.

 

Financování péče o chráněná území

Součástí projektu je rovněž mobilizace finančních prostředků na zajištění výše popsané péče. V současné době lze na konkrétní opatření získat finance z různých dotačních programů podporující péči o přírodu a krajinu:

  • Program péče o krajinu (PPK)
  • Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)
  • Podprogram Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích (MaS)
  • MŽP Likvidace škod po živelních pohromách
  • Národní program Životní prostředí (NP ŽP)
  • příspěvky na hospodaření v lesích
  • národní programy MZe v oblasti vod
  • Operační program Životní prostředí (OP ŽP)
  • Program rozvoje venkova (PRV)
  • Unijní program LIFE
Print Friendly, PDF & Email
Čeština