Přínosy chráněných území

Soustava Natura 2000 a další chráněná území (např. národní parky a chráněné krajinné oblasti) poskytují společnosti řadu přínosů významných pro kvalitu života. Může se jednat o přínosy v podobě čisté vody, vzduchu a ochlazování mikroklimatu, nebo o možnosti rekreace a trávení volného času ve zdravém přírodním prostředí. Aby tyto přínosy zůstaly zachovány, je nutná také ochrana přírodní rozmanitosti, tedy vzácných druhů rostlin a živočichů i celých přírodních oblastí.

Vyhodnocení konkrétních přínosů i nákladů spojených s péčí o tato cenná území patří k další rozsáhlé aktivitě projektu Jedna příroda.

Řada přínosů soustavy Natura 2000 a jiných chráněných území se váže k aktuálním otázkám globálních změn, jako je např. ohrožení biologické rozmanitosti nebo klimatická krize. Samotné zachování druhové rozmanitosti je významné pro udržení životodárných přírodních procesů a zároveň přináší prospěch zejména hospodářům a dalším uživatelům pozemků v chráněných územích i veřejnosti obecně.

Za současných dlouhodobých potíží se suchem je důležité zachovat v krajině určité typy společenstev, např. přírodní a přírodě blízké vodní toky, rašeliniště, lužní (či obecně druhově bohaté) lesy a mokřady, významně napomáhající v boji proti odvodňování krajiny, suchu nebo proti povodním. Pestrou přírodu si mohou lidé užívat i přímo, neboť naízí nepřeberné možnosti rekreace a odpočinku.

Projekt využívá moderní metody hodnocení jednotlivých typů přínosů, které příroda chráněných území soustavy Natura 2000 poskytuje lidem. Použité metody budou popsány v metodikách přístupných uživatelům, na základě kterých bude možné provádět další hodnocení i v budoucnosti.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Čeština