Přínosy chráněných území

Soustava Natura 2000 a další chráněná území (např. národní parky a chráněné krajinné oblasti) poskytují společnosti řadu přínosů významných pro kvalitu života. Může se jednat o přínosy v podobě čisté vody, vzduchu a ochlazování mikroklimatu, nebo o možnosti rekreace a trávení volného času ve zdravém přírodním prostředí. Aby tyto přínosy zůstaly zachovány, je nutná také ochrana přírodní rozmanitosti, tedy vzácných druhů rostlin a živočichů i celých přírodních oblastí.

Vyhodnocení konkrétních přínosů i nákladů spojených s péčí o tato cenná území patří k další rozsáhlé aktivitě projektu Jedna příroda.

Řada přínosů soustavy Natura 2000 a jiných chráněných území se váže k aktuálním otázkám globálních změn, jako je např. ohrožení biologické rozmanitosti nebo klimatická krize. Samotné zachování druhové rozmanitosti je významné pro udržení životodárných přírodních procesů a zároveň přináší prospěch zejména hospodářům a dalším uživatelům pozemků v chráněných územích i veřejnosti obecně.

Za současných dlouhodobých potíží se suchem je důležité zachovat v krajině určité typy společenstev, např. přírodní a přírodě blízké vodní toky, rašeliniště, lužní (či obecně druhově bohaté) lesy a mokřady, významně napomáhající v boji proti odvodňování krajiny, suchu nebo proti povodním. Pestrou přírodu si mohou lidé užívat i přímo, neboť nabízí nepřeberné možnosti rekreace a odpočinku.

Projekt využívá moderní metody hodnocení jednotlivých typů přínosů, které příroda chráněných území soustavy Natura 2000 poskytuje lidem. Použité metody budou popsány v metodikách přístupných uživatelům, na základě kterých bude možné provádět další hodnocení i v budoucnosti.

Vybranými příklady přínosů, které příroda přináší lidem, jsou:

 1. poskytování potravy,
 2. poskytování materiálů (např. dřevo, textilní vlákna),
 3. poskytování energie,
 4. poskytování léčivých, biochemických a genetických zdrojů,
 5. regulace kvality ovzduší,
 6. regulace klimatu,
 7. regulace množství a odtoku vody (např. regulace povodní),
 8. regulace kvality vody,
 9. formování, ochrana a dekontaminace půd a sedimentů (např. regulace eroze),
 10. opylování,
 11. vytváření a udržování biotopů pro živočichy a rostliny,
 12. regulace hazardů a živelních pohrom (např. regulace lavinového nebezpečí),
 13. regulace organismů škodlivých člověku (např. regulace škůdců, invazních druhů či přenašečů nemocí),
 14. učení a inspirace,
 15. fyzické a duševní zážitky (např. turismus, rekreace, estetika),
 16. podpora identity,
 17. udržování budoucích možností.

 

Print Friendly, PDF & Email
Čeština