Soustava Natura 2000

Natura 2000 je největší soustava chráněných území na světě, kterou všechny členské státy Evropské unie vytvářejí na svém území podle jednotných pravidel. Pomáhá chránit a pro další generace zachovat vzácné a ohrožené volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a přírodní stanoviště. Tyto tzv. předměty ochrany území soustavy Natura 2000 se mohou do jisté míry lišit od těch, které jsou vymezené na území České republiky jako například národní parky, chráněné krajinné oblasti či maloplošná zvláště chráněná území.

Důvodem je skutečnost, že vzácnost, ohrožení a význam evropsky chráněných druhů a přírodních stanovišť je posuzována na úrovni celé Evropy – i proto je k jejich účinné ochraně třeba společného a rovnocenného úsilí celé sedmadvacítky. Neznamená to však, že „česká“ zvláště chráněná území a „evropská“ soustava Natura 2000 jsou z hlediska svého zaměření úplně odlišná. V mnoha případech jsou v překryvu, mají společné cíle a existují vedle sebe jako účinné nástroje územní ochrany biologické rozmanitosti jak ČR, tak i Evropy.

Soustava Natura 2000 vznikla na základě:

Směrnice 2009/147/ES z 2. dubna 1979, o ochraně volně žijících ptáků, v platném znění (zkráceně směrnice „o ptácích“), na základě které je v ČR vyhlášeno 41 ptačích oblastí (PO).

Směrnice Rady 92/43/EHS z 21. května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, v platném znění (zkráceně směrnice „o stanovištích), na základě které je vyhlášeno 1 113 evropsky významných lokalit (EVL).

V České republice jsou v rámci soustavy Natura 2000 vymezovány tzv. ptačí oblasti a evropsky významné lokality, které se často překrývají s národními zvláště chráněnými územími, jako jsou národní parky a chráněné krajinné oblasti.

 

Území soustavy Natura 2000

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) spravuje Ústřední seznam ochrany přírody. Jeho součástí jsou také odkazy na samostatné mapy ptačích oblastí a evropsky významných lokalit s podrobnými informacemi o jednotlivých územích. Níže jsou uvedeny mapy České republiky. Na první jsou vyznačena všechna území, na druhé pouze ta, která spravuje AOPK ČR a která jsou cílovými lokalitami projektu Jedna příroda.

Všechna území soustavy Natura 2000 v České republice

Všechna území soustavy Natura 2000 v České republice

 

Území soustavy Natura 2000 v ČR spravované AOPK ČR

Území soustavy Natura 2000 v ČR spravované AOPK ČR

 

Hodnotící zpráva o stavu biotopů a druhů

Každých šest let jsou podle článku 17 směrnice o stanovištích a článku 12 směrnice o ptácích zasílána Evropské komisi data o stavu evropsky významných druhů a přírodních stanovišť na území České republiky z hlediska ochrany, jejich trendech, působících tlacích, ohrožujících faktorech a další užitečné informace, a to formou tzv. hodnotící zprávy. Ta obsahuje výsledky rozsáhlého sběru dat na celostátní úrovni. Zprávy za jednotlivé členské země přispívají k tvorbě jednoho z nejkompletnějších datových zdrojů o druhové rozmanitosti v evropském měřítku.

O hodnotící zprávě a jejím významu blíže viz článek v časopise Ochrana přírody z roku 2013.

 

Historie vymezení soustavy Natura 2000

Výběr území soustavy Natura 2000 je prováděn na základě odborných údajů, např. početnosti populace u rostlinných a živočišných druhů nebo rozlohy a zachovalosti přírodního stanoviště. Území mohou být vyhlášena na pozemcích vlastněných státem či soukromou osobou, v rámci již existujících chráněných území nebo v oblastech dosud nechráněných – primárním vodítkem jsou tedy výhradně odborná kritéria v souladu s přílohou č. III směrnice „o stanovištích”, v případě ptačích oblastí potom odborná ornitologická kritéria pro výběr významných ptačích území v Evropské unii revidovaného celoevropského seznamu IBA (Important Bird Areas, tj. seznam významných ptačích oblastí).

V letech 2000–2004 probíhalo mapování jednotlivých druhů a přírodní stanovišť. Do získávání unikátních dat o stavu české přírody se zapojilo více než 750 profesionálních i dobrovolných výzkumníků. Na základě sebraných dat byl sestaven odborný návrh evropsky významných lokalit, který následně projednalo Ministerstvo životního prostředí v mezirezortním připomínkovém řízení. Od přijetí prvního národního seznamu evropsky významných lokalit došlo již několikrát k jeho doplnění.

Odborný návrh pro ptačí oblasti byl sestaven na základě shromáždění aktuálních údajů o početnosti a rozšíření příslušných ptačích druhů. Tento proces započal v roce 2000 a jeho výsledkem byl návrh ptačích oblastí obsahující 41 území předaný Ministerstvu životního prostředí v říjnu 2002. V průběhu roku 2003 se spustila druhá fáze vytváření soustavy ptačích oblastí – příprava podkladů pro jejich vymezení nařízením vlády (na rozdíl od evropsky významných lokalit má každá ptačí oblast své vlastní).

V září 2020 byl přijat Prioritní akční rámec pro období 2021–2027. Tento strategický víceletý nástroj předkládá přehled všech opatření nezbytných pro zajištění naplnění soustavy Natura 2000 v dané zemi. Zároveň definuje finanční náročnost na realizace zvolených opatření v oblasti péče o evropsky chráněná území.

Další bližší informace o soustavě Natura 2000 najdete:

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Čeština