Soustava Natura 2000

Natura 2000 je největší soustava chráněných území na světě, kterou všechny členské státy Evropské unie vytvářejí na svém území podle jednotných pravidel. Pomáhá chránit a pro další generace zachovat vzácné a ohrožené volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a přírodní stanoviště. Tyto tzv. předměty ochrany území soustavy Natura 2000 mohou se do jisté míry liší od těch, které jsou vymezené na území České republiky jako například národní parky, chráněné krajinné oblasti či maloplošná zvláště chráněná území.

Důvodem je skutečnost, že vzácnost, ohrožení a význam evropsky chráněných druhů a přírodních stanovišť je posuzována na úrovni celé Evropy – i proto je k jejich účinné ochraně třeba společného a rovnocenného úsilí celé sedmadvacítky. Neznamená to však, že „česká“ zvláště chráněná území a „evropská“ soustava Natura 2000 jsou z hlediska svého zaměření úplně odlišná. V mnoha případech jsou v překryvu, mají společné cíle a existují vedle sebe jako účinné nástroje územní ochrany biologické rozmanitosti jak ČR, tak i Evropy.

Soustava Natura 2000 vznikla na základě:

Směrnice 2009/147/ES z 2. dubna 1979, o ochraně volně žijících ptáků, v platném znění (zkráceně směrnice „o ptácích“), na základě které je v ČR vyhlášeno 41 ptačích oblastí

Směrnice Rady 92/43/EHS z 21. května 1992, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, v platném znění (zkráceně směrnice „o stanovištích), na základě které je vyhlášeno 1 113 evropsky významných lokalit.

V České republice jsou v rámci soustavy Natura 2000 vymezovány tzv. ptačí oblasti a evropsky významné lokality, které se často překrývají s národními zvláště chráněnými územími, jako jsou národní parky a chráněné krajinné oblasti.

Bližší informace o soustavě najdete na stránce Natura 2000 Ministerstva životního prostředí nebo v krátkém informačním letáku (pdf).

 

Území soustavy Natura 2000

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) spravuje Ústřední seznam ochrany přírody. Jeho součástí jsou také odkazy na samostatné mapy ptačích oblastí a evropsky významných lokalit s podrobnými informacemi o jednotlivých územích. Níže jsou uvedeny mapy České republiky. Na první jsou vyznačena všechna území, na druhé pouze ta, která spravuje AOPK ČR a která jsou cílovými lokalitami projektu Jedna příroda.

Všechna území soustavy Natura 2000 v České republice

Všechna území soustavy Natura 2000 v České republice

 

Území soustavy Natura 2000 v ČR spravované AOPK ČR

Území soustavy Natura 2000 v ČR spravované AOPK ČR

 

 

Historie vymezení soustavy Natura 2000

Výběr území soustavy Natura 2000 je prováděn na základě odborných údajů, např. početnost populace u rostlinných a živočišných druhů, rozloha a zachovalost přírodního stanoviště. Území mohou být vyhlášena na pozemcích vlastněných státem či soukromou osobou, v rámci již existujících chráněných územích nebo v oblastech dosud nechráněných.

2000–2004 probíhalo mapování jednotlivých druhů a biotopů. Více než 750 profesionálních i dobrovolných výzkumníků se zapojilo do získávání unikátních dat o stavu české přírody. Následně probíhá v šestiletém cyklu opakované, pravidelné sledování stavu jednotlivých typů stanovišť a druhů, tedy tzv. biomonitoring – více na http://www.biomonitoring.cz.

2005 došlo na základě mapování druhů a stanovišť k vymezení ptačích oblastí a stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.

2013 byl zpracován a přijat Prioritní akční rámec pro soustavu Natura 2000 pro období 2014–2020 (Priority Action Framework, PAF). Tento strategický víceletý nástroj předkládá přehled všech opatření nezbytných pro zajištění naplnění soustavy Natura 2000 v dané zemi. Zároveň definuje finanční náročnost na realizace zvolených opatření v oblasti péče o evropsky chráněná území.

V září 2020 byl přijat Prioritní akční rámec pro období 2021–2027.

 

Print Friendly, PDF & Email
Čeština