Projektový tým

Na projektu Jedna příroda pracuje pět organizací a v nich kolem 70 odborníků na zajištění monitoringu a managementu chráněných území, na vyhodnocení ekosystémových služeb, na vzdělávání či na oblast propagace a řízení projektu.

Print Friendly, PDF & Email

Ministerstvo životního prostředí

je ústředním státním úřadem v ČR pro otázky ochrany životního prostředí, včetně ochrany přírody a krajiny – vymezuje a vyhlašuje lokality soustavy Natura 2000, dohlíží na jejich správu a monitoring druhů a přírodních stanovišť. Metodicky řídí orgány ochrany přírody a podílí se na vytváření a správě finančních systémů na vnitrostátní i evropské úrovni. MŽP je koordinujícím příjemcem projektu Jedna příroda a podílí se zejména na řídících a monitorovacích aktivitách a propojování s jinými projekty financovanými z programu LIFE a jiných dotačních titulů. Provede zejména analýzu finančních zdrojů pro soustavu Natura 2000, zhodnotí pokrytí potřeb identifikovaných v Prioritním akčním rámci a sestaví návrh jejich možného pokrytí. Zajistí propagaci projektu, a to vytvořením a administrací internetových stránek, podporou komunikačních aktivit ostatních partnerů atd.
www.mzp.cz

Pavel Gruntorád

Hlavní projektový manažer


+420 776 384 634
+420 387 775 853
pavel.gruntorad@mzp.cz
www.mzp.cz

Radka Broumová

Koordinátorka aktivit projektu


Jitka Kozubková

PR manažerka projektu


+420 730 195 473
+420 267 122 365
jitka.kozubkova@mzp.cz
www.mzp.cz

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

je organizační složka státu, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o přírodu a krajinu v České republice. Zajišťuje výkon státní správy v jí svěřených chráněných územích, zpracovává plány péče a zajišťuje péči o tato území, odpovídá za přípravu a vymezení soustavy Natura 2000 v ČR a dokumentuje stav přírody a krajiny. AOPK ČR je přidruženým příjemcem a na projektu má na starosti mj. aktivní přípravu a ověření systému komunikace s vlastníky a uživateli pozemků, monitoring druhů ptáků, ostatních druhů a přírodních stanovišť a vyhodnocení stavu jednotlivých EVL a PO. Dále zajistí péči o lokality soustavy Natura 2000 a na 20 vybraných územích ověří inovativní management. Připraví vzdělávací programy pro pracovníky orgánů ochrany přírody a zajistí prezentaci projektu prostřednictvím vydaných tiskovin a populárně naučných článků.
www.nature.cz

Zdeněk Brož

Projektový manažer


+420 605 348 204
+420 283 069 268
zdenek.broz@nature.cz
www.nature.cz

Jana Hofmanová

Asistentka projektu


+420 734 161 800
+420 283 069 267
jana.hofmanova@nature.cz
www.nature.cz

Linda Zachystalová

PR manažerka a metodička vzděláváníBiologické centrum AV ČR, v. v. i. – Výzkumná infrastruktura SoWa

je výzkumná instituce založená v roce 2016. Zaměřuje se na komplexní monitorování půdních a vodních ekosystémů v kontextu trvale udržitelného využívání krajiny a podrobné zkoumání biotických a abiotických procesů a komplexních interakcí mezi půdními a vodními ekosystémy od mikroskopických po úroveň krajiny se zvláštním důrazem na systémy pod antropogenním tlakem. SoWa je přidruženým příjemcem a na projektu pracuje na vytvoření a aktualizaci znalostní báze pro hodnocení socioekonomických přínosů (zejména ekosystémových služeb), spolupracuje na biofyzikálním vyhodnocení socio-ekonomických přínosů a nákladů soustavy Natura 2000 a připravuje podklady pro případové studie a pro plánovaná školení.
soilwater.eu

Věra Ježková

PR manažerka integrovaného projektu LIFE Jedna přírodaCentrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

je výzkumným ústavem Univerzity Karlovy, který s podporou grantů z mezinárodních i národních zdrojů rozvíjí vědecké poznání v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. Nedílnou součástí aktivit COŽP UK je také univerzitní výuka, vedení diplomových a doktorských prací, vytváření mezinárodních sítí spolupráce ve výuce a výzkumu a vydávání vlastních publikací a periodik. COŽP UK je přidruženým příjemcem a v projektu přispívá k hodnocení společenských přínosů poskytovaných soustavou Natura 2000 zejména v kontextu ekosystémových služeb a vyhodnocuje dopady projektu. Spolupracuje na několika případových studiích prováděných v rámci projektu a dále na přípravě a organizaci výukových kurzů pro orgány ochrany přírody. Podílí se rovněž na přípravě informačních materiálů o přínosech soustavy Natura 2000 pro společnost a formulaci vědeckých poznatků veřejnosti. Hlavní výsledky představí také v odborných článcích.

www.czp.cuni.cz

Jan Weinzettel

Projektový manažer


+420 732 356 531
+420 220 199 476
jan.weinzettel@czp.cuni.cz
www.czp.cuni.cz

Kateřina Kaprová

Expertka na hodnocení ekosystémových služeb


+420 723 506 731
+420 220 199 466
katerina.kaprova@czp.cuni.cz
www.czp.cuni.cz

Ústav výzkumu globální změny Akademie věd ČR (CzechGlobe)

je veřejná výzkumná instituce. Zaměřuje se na problematiku globálních změn, konkrétně na změnu klimatu z hlediska vývoje klimatu a jeho scénářů, dopadů na ekosystémy a roli lidské společnosti, zahrnující mj. zjišťování dopadů změn životního prostředí na kvalitu života a chování společnosti. CzechGlobe je přidruženým příjemcem a podílí se zejména na celkovém vyhodnocení přínosů soustavy Natura 2000 včetně koordinace a provedení případových studií testujících využitelnost ekosystémových služeb. Spolupracuje na tvorbě databáze biofyzikálního a ekonomického vyhodnocení socio-ekonomických přínosů a nákladů soustavy Natura 2000. Rovněž připraví krátký filmový dokument o ekosystémových službách a podklady pro plánovaná školení.

www.czechglobe.cz

Dava Vačkářů

Projektová a PR manažerka


Simona Zvěřinová

Asistentka projektu


Zuzana V. Harmáčková

Odbornice na modelování a hodnocení ekosystémových služeb


Čeština